poniedziałek, 15 września 2014

PlayFramework warsztaty - usługi REST - tworzenie i konsumpcja

Warsztaty

Spotkanie odbędzie się 23 września we wtorek - a tutaj są wszystkie szczegóły -

I klika zdjęć z ostatnich zajęć na dowód, że te warsztaty się naprawdę odbywają :) (Bo nigdy nic nie wiadomo - mogę w tej chwili siedzieć gdzieś zakuty w fartuch w zakładzie a to wszystko może dziać się w mojej wyobraźni ale dla potrzeb marketingowych załóżmy, że na 99,999% się jednak odbywają)

Plan na zajęcia

W tej partii materiału skupiamy się na wysyłaniu JSONa z serwera do klienta. Do tego aby nie bawić się w Javascript - klientem będzie inna aplikacja Playowa, która to umożliwi nam naukę używania klienta WebSerwisów(ale o tym w drugiej części).

Cechą charakterystyczną tych zajęć będzie więcej zabawy z bibliotekami Playa samymi w sobie aniżeli z Playem samym w sobie ale oczywiście na Play samego w sobie też się znajdzie czas sam w sobie.

A tutaj są linki do poprzednich części :

Coś na start

Aby dać przedsmak tego jak wygodne jest użycie w playu JSONa - szybki przykład na start. Taki mały kodzik a jakże czytelny i ileż on robi! :

def dajJsona = Action {
  import play.api.libs.json.Json._
  val json = obj(
   "temat" -> "play i json",
   "plan"->arr("krótki przykład","ćwiczenia z biblioteką","dłuższy przykład","webserwisy")
  )
  Ok(obj("message"->json))
 }
I w odpowiedzi dostaniemy
{"message":
 {"temat":"play i json",
  "plan":["krótki przykład","ćwiczenia z biblioteką","dłuższy przykład","webserwisy"]
 }
}
I wiadomo typ "application/json"

Zabawa z JSONem

A zabawa będzie polegała na ćwiczeniach z Jsonem w worksheet. Otwieramy sobie nowy pliczek, kopiujemy to co pod spodem i wio.

//wazny imporcik
import play.api.libs.json._

val mealJson: JsValue = Json.parse("""
{
 "meal": {
  "name" : "hamburger",
  "calories" : 3000,
  "description" : "bardzo tuczące jedzenie",
  "isJunk" : true,
  "ingredient" : {
   "name" : "imitacja mięsa",
   "calories" : 2000
  }
 }
}
""")
Obiekt do ćwiczeń mamy przygotowany więc teraz poćwiczymy jak go parsować i jak po nim nawigować
// wyszukiwanie pojedynczej wartosc
 val name= mealJson \ "meal" \ "name"       //> name : play.api.libs.json.JsValue = "hamburger"

//wyszukiwanie listy wszystkich wartosci
 val calories= mealJson \\ "calories"       //> calories : Seq[play.api.libs.json.JsValue] = List(3000, 2000)
Następnie małe ćwiczonka na konwersję do typów Scali:
//zwykła konwersja do scali
 val nameScala= (mealJson \ "meal" \ "name").as[String]
                         //> nameScala : String = hamburger
 //jakby się miało wywalić to prosimy nie o zwykły typ ale o Option
 (mealJson \ "meal" \ "nieMaMnie").asOpt[String] //> res0: Option[String] = None
 
Jak już czytamy to i można od razy walidować
 //można od razu walidować
 val zle=(mealJson \ "meal" \ "nieMaMnie").validate[String]
                         //> zle : play.api.libs.json.JsResult[String] = JsError(List((,List(ValidationE
                         //| rror(error.expected.jsstring,WrappedArray())))))
 zle.map(name=>"jem :"+name)           //> res1: play.api.libs.json.JsResult[String] = JsError(List((,List(ValidationEr
                         //| ror(error.expected.jsstring,WrappedArray())))))
 
 val dobre=(mealJson \ "meal" \ "name").validate[String]
                         //> dobre : play.api.libs.json.JsResult[String] = JsSuccess(hamburger,)
 dobre.map(name=>"jem :"+name)          //> res2: play.api.libs.json.JsResult[String] = JsSuccess(jem :hamburger,)

Sami tworzymy JSONa

Co gdy chcemy sami stworzyć obiekt JSONa z istniejących danych? Nie trzeba oczywiście sklejać stringa gdyż istnieje bardzo wygodny i wyrazisty mechanizm do wypełnienia właśnie tego oto zadania. Także uczestnicy kursu są tutaj poproszeni o zastąpienie stringa poniższą konstrukcją i wszystko hulać powinno.

//poniższy import działa dlatego, że wcześniej mamy import "play.api.libs.json._" - fajny patent
import Json._
val mealJson=obj(
 "meal"->obj(
 "name"->"hamburger",
 "calories"->3000,
 "description"->"bardzo tuczące jedzenie",
 "isJunk" -> true,
 "ingredient"->obj("name"->"imitacja mięsa","calories"->2000)
 )
)

Automatyczne konwersje

Mamy do dyspozycji metodę "Json.toJson(...)", która konwertuje nam dany typ w JSona. Działa z automatu dla podstawowych typów Scali - aby działało dla naszych typów musimy dostarczyć przepis na konwersję. Potem robi się "implicit" dzięki czemu nie trzeba tego cały czas przekazywać do metod.

           //> json : play.api.libs.json.JsValue = {"name":"mięso","calories":3000}
                         //| } = controllers.writers$$anonfun$main$1$$anon$1@50b98ef4

I teraz różne implementacje "ingredientWrites" można sobie importować z różnych bibliotek (ale nie na raz bo się pogryzą) i w ten sposób można konfigurować, który sposób konwersji ma być użyty. Zerknijmy na bardziej rozbudowany przykład z pełną klasą "Meal"

case class Ingredient(name:String,calories:Int)
 case class Meal(name:String,calories:Int,description:String,isJunk:Boolean,i:Ingredient)
 
 implicit val ingredientWrites=new Writes[Ingredient]{
  def writes(i:Ingredient)=obj(
  "name"->i.name,
  "calories"->i.calories
  )
 }                        //> ingredientWrites : play.api.libs.json.Writes[controllers.writers.Ingredient
                         //| ]{def writes(i: controllers.writers.Ingredient): play.api.libs.json.JsObject
                         //| } = controllers.writers$$anonfun$main$1$$anon$1@24ef2645
 val ingredient=Ingredient("mięso",3000)     //> ingredient : controllers.writers.Ingredient = Ingredient(mięso,3000)
 
 implicit val mealWrites=new Writes[Meal]{
  def writes(meal:Meal)=obj(
  "name"->meal.name,
  "calories"->meal.calories,
  "description"->meal.description,
  "isJunk"->meal.isJunk,
  //I tutaj łądnie wykorzystujemy wcześniej zadeklarowany "Writer" dla typu Ingredient
  "ingredient"->meal.i
  )
 }                        //> mealWrites : play.api.libs.json.Writes[controllers.writers.Meal]{def writes
                         //| (meal: controllers.writers.Meal): play.api.libs.json.JsObject} = controllers
                         //| .writers$$anonfun$main$1$$anon$2@347db2f9
 val meal=Meal("Hamburger",3000,"złe jedzenie",true,ingredient)
                         //> meal : controllers.writers.Meal = Meal(Hamburger,3000,złe jedzenie,true,In
                         //| gredient(mięso,3000))
 
 val json=toJson(meal)              //> json : play.api.libs.json.JsValue = {"name":"Hamburger","calories":3000,"de
                         //| scription":"złe jedzenie","isJunk":true,"ingredient":{"name":"mięso","calo
                         //| ries":3000}}
A żeby było ładniej to można :
prettyPrint(json)             //> res0: String = {
                         //|  "name" : "Hamburger",
                         //|  "calories" : 3000,
                         //|  "description" : "złe jedzenie",
                         //|  "isJunk" : true,
                         //|  "ingredient" : {
                         //|   "name" : "mięso",
                         //|   "calories" : 3000
                         //|  }
                         //| }

I w drugą stronę

Jak do zamiany obiektu w JSONa jest "Writes" tak do zamiany na odwyrtkę jest "Reads". Tutaj będzie trochę inaczej bo korzystamy z lekko innego api. "Writes" też można tworzyć tym innym sposobem co być może dałoby lepsze wrażenie spójności ale to mapowanie przez strzałki, którego użyliśmy powyżej jest prostsze.

//najpierw taki dziwny import bo będziemy korzystać z innego api
import play.api.libs.functional.syntax._

//i tera
implicit val ingredientReads: Reads[Ingredient] = (
 (JsPath \ "name").read[String] and
 (JsPath \ "calories").read[Int]
 )(Ingredient.apply _)           //> ingredientReads : play.api.libs.json.Reads[controllers.writers.Ingredient]
                         //| = play.api.libs.json.Reads$$anon$8@503dbd9a

  //i wyłuskiwać naszą klasę można
 (json \ "ingredient").as[Ingredient]   //> res0: controllers.writers.Ingredient = Ingredient(mięso,3000)
 //i walidować
 (json \ "ingredient").validate[Ingredient]   //> res1: play.api.libs.json.JsResult[controllers.writers.Ingredient] = JsSucce
                         //| ss(Ingredient(mięso,3000),)

Tutaj walidacja była poprawna ale gdyby coś się popsuło to można tak zadziałać :
 val zlyJson=Json.obj{"zly"->"json"}       //> zlyJson : play.api.libs.json.JsObject = {"zly":"json"}

 (zlyJson \ "ingredient").validate[Ingredient] match {
  case s:JsSuccess[Ingredient] => s"dobre ${s.get}"
  case e:JsError => s"złe ${JsError.toFlatJson(e)}"
 }                        //> res2: String = złe {"obj.name":[{"msg":"error.path.missing","args":[]}],"o
                         //| bj.calories":[{"msg":"error.path.missing","args":[]}]}

Jeszcze dokładniejsza walidacja

implicit val ingredientReads: Reads[Ingredient] = (
 (JsPath \ "name").read[String](minLength[String](10)) and
 (JsPath \ "calories").read[Int](min(1000) keepAnd max(8000))
 )(Ingredient.apply _)

//I niestety "hamburger się nie załapał"
(json \ "ingredient").as[Ingredient]   //> play.api.libs.json.JsResultException: JsResultException(errors:List((/name,
                         //| List(ValidationError(error.minLength,WrappedArray(10))))))

Makra

I tutaj te wszystkie napisane Writery i Readery można zastąpić takim oto zestawem jednolinijkowców.

 object JsonImplicits{
  case class Ingredient(name:String,calories:Int)
  case class Meal(name:String,calories:Int,description:String,isJunk:Boolean,i:Ingredient)
  implicit val macroIngredientFormat=Json.format[Ingredient]
  implicit val macroMealFormat=Json.format[Meal]
 }
 
 import JsonImplicits._
To automatycznie generuje Writes i Reads makrami na podstawie Definicji Klas. Kiedy to testowałem to aby działało w Worksheet musiałem owe makra zamknąć w zewnętrznym obiekcie, zaimportować i wtedy trybi. Może tak to musi działać aby makra zaskoczyły a być może muszę się po prostu wyspać.

No to jakaś aplikacyjka w Playu

object Application extends Controller {
 def index = Action {
 Ok(views.html.index("Your new application is ready."))
 }

 import play.api.libs.json.Json

 implicit val mealFormat=Json.format[Meal]

 def list = Action {
  Ok(Json.toJson(MealDatabase.data))
 }
 
 def oneByName(n:String)=Action{
  MealDatabase.data.find(_.name.toLowerCase==n).map{foundMeal=>
   Ok(Json.toJson(foundMeal))
  }.getOrElse(BadRequest(s"no meal with name ${n}"))
 }
 
 def add=Action(parse.json){request=>
  val meal=request.body.as[Meal]
  MealDatabase.add(meal)
  Created(s"added ${meal.name}")
 }

}

case class Meal(name:String,calories:Int,description:Option[String])

object MealDatabase{
 var data=List(Meal("HotDog",2500,Some("Parówa w bule")),Meal("Pizza",4000,None))
 
 def add(m:Meal)=data=m::data
}
No i Testy
"Application" should {

  "return meals list" in new WithApplication{
   val jsonResult = route(FakeRequest(GET, "/list")).get
   
   contentType(jsonResult) must beSome.which(_ == "application/json")
   contentAsJson(jsonResult) \\ "name" must containAllOf(Seq(JsString("HotDog"),JsString("Pizza")))
  }
  
  "return one meal by name" in new WithApplication{
   val jsonResult = route(FakeRequest(GET, "/meal/pizza")).get
   
   contentType(jsonResult) must beSome.which(_ == "application/json")
   contentAsJson(jsonResult) \ "name" must beEqualTo(JsString("Pizza"))
  }
  
  "add new meal to list" in new WithApplication{
   val inputJson=Json.obj("name"->"pomidorowa","calories"->5000)
   val addingResult = route(FakeRequest(POST, "/add").withJsonBody(inputJson)).get
   
   status(addingResult) must beEqualTo(CREATED)
   contentAsString(addingResult) must beEqualTo("added pomidorowa")
  }
 }

I teraz w planach jest, iż zostanie trochę czasu aby przełączyć się na naukę wywołania webserwisów... co opiszę w następnym odcinku. W sumie jak ludzie będą chcieli to można jechać JSONa przez całe spotkanie - grunt by było ciekawie bo tylko wtedy nauka ma sens. Z drugiej strony wywołania asynchroniczne i działanie na abstrakcjach, które symbolizują coś co się jeszcze nie wydarzyło i zmaterializuje się w przyszłości jest magiczne samo w sobie... i znowu wielokropek.

*  *  *

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz